Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Valkeakosken Keskusapteekki (Y-tunnus 2972215-4)
Hakalantie 1, 37600 Valkeakoski
Puhelin: 020 7789040, Sähköposti: valkeakosken.keskusapteekki@apteekit.net

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Nina Kettunen, apteekkari

Hakalantie 1
37600 Valkeakoski
020 7789 044
valkeakosken.keskusapteekki@apteekit.net

Rekisterin nimi

Valkeakosken Keskusapteekin Etuasiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn antaman suostumuksen (allekirjoitettu Hyvän Mielen Etuasiakkuussopimus) perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös profilointiin, markkinointitoimenpiteiden, sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Henkilötietoja käsitellään lisäksi lääke- ja potilastietolakien edellyttämien velvoitteiden täyttämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot asiakkaasta:

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Kotiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tieto mahdollisesta työpaikkakassasta
 • Lääkeaineallergiat (asiakkaan halutessa)
 • Ostohistoria etuasiakas -etuja varten
 • Asiakkaan erityistoiveet asiakaspalveluun liittyen
 • Suostumus sähköpostitse ja / tai tekstiviestillä tapahtuvaan markkinointiin
 • Liittymispäivämäärä

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaan täyttämä ja allekirjoittama Etuasiakassopimus
 • Muut asiakkaan asiakkuuden aikana ilmoittamat tiedot
 • Asiakkaan esittämän henkilökohtaisen KELA-korttinsa tiedot
 • Ostohistoria

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää Etuasiakasrekisterin tietoja toistaiseksi.

Asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli asiakas ei ole asioinut apteekissa yli vuoteen, mikäli asiakas pyytää tietojen poistoa, tai kunnes Rekisterinpitäjä saa tiedon asiakkaan menehtymisestä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ilman asiakkaan kirjallista suostumusta organisaation ulkopuolisille tahoille. Jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) §13, muut. 653/2000).

Rekisterinpitäjä kuuluu Hyvän Mielen Apteekit (HYMA) -apteekkiketjuun. Rekisteritietoja siirretään säännöllisesti Hyvän Mielen Apteekit -ketjulle tietojen käsittelyä varten markkinoinnin toteuttamiseksi, sekä rekisterin ylläpidollisia toimia varten.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Tiedoista otetaan päivittäinen varmuuskopio tietojen tuhoutumisen ehkäisemiseksi. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan Rekisterinpitäjä, Rekisterinpitäjän henkilökunta, sekä Rekisterinpitäjän valtuuttamat tietojenkäsittelijät.

Tietoturvan taso auditoidaan neljännesvuosittain sisäisen auditoinnin avulla. Auditoinneista pidetään pöytäkirjaa.

Rekisterinpitäjän tiloissa työskentelevät, sekä Rekisterinpitäjän valtuuttamat tietojen käsittelijät, ovat salassapitovelvollisia asiakastiedoista ja työssä esiin tulleista seikoista. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä sitoo lakisääteinen vaitiolovelvollisuus, lisäksi salassapitosopimus tehdään kirjallisena työsuhteen tai yhteistyökumppanuuden alkaessa, ja se sitoo työntekijää / yhteistyökumppania myös sopimuksen määrittelemän suhteen päätyttyä.

Tietojen siirto Hyvän Mielen Apteekit -ketjun ja Rekisterinpitäjän välillä toteutetaan käyttäen suojattua tiedonsiirtotapaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

 • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
 • oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista
 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua rekisterissä hänestä oleva virheellinen tieto
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus, milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • pyytää rekisteriin hänestä tallennetut tiedot sähköisessä muodossa

Edellä luetellut oikeudet ovat maksuttomia.

Tarkastusoikeuden ja tietojen luovutuksen toteuttaminen

Kirjallinen tarkastuspyyntö osoitetaan kenelle tahansa Rekisterinpitäjän työntekijälle, joka välittää sen edelleen vastuulliselle Rekisterinpitäjälle. Kirjallisen tarkastuspyynnön voi toimittaa myös sähköisesti.

Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä siten, että asiakas sopii rekisterin vastuuhenkilön kanssa tarkastuksen suorittamisesta. Rekisterinpitäjä varmistaa asiakkaan henkilöllisyyden virallisesta henkilötodistuksesta (passi tai poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti) ennen tietojen luovutusta.

Tiedot asiakkaalle luovuttaa vastaavan Rekisterinpitäjän ohjeistama ja valtuuttama työntekijä.

Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada henkilötietonsa kirjallisena tai sähköisessä muodossa.

Tiedon korjaamisen sekä poiston toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. (HetiL 29 §)

Tieto toimenpiteistä, joihin on asiakkaan pyynnöstä ryhdytty, toimitetaan ja annetaan asiakkaalle viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tiedonkorjaus- sekä poistopyynnöt osoitetaan kirjallisena rekisteristä vastaavalle henkilölle: Nina Kettunen, apteekkari.

Mikäli rekisteröity haluaa kieltää henkilötietojensa käsittelyn rekisterissä, tai pyytää tietojensa poistoa, hänen henkilötietonsa poistetaan rekisteristä, eikä hän ole oikeutettu etuasiakasohjelman asiakasetuihin.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.